CBS Vesterhavet

De MR van Vesterhavet kun je zien als waakhond die namens ouders en leerkrachten het schoolbeleid kritisch in de gaten houdt.
Dat doen we door de schooldirecteur en het bestuur van Meer Primair gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien. Bijvoorbeeld over hoe school om zou moeten gaan met werkdruk of hoe geld vanuit het Rijk het best kan worden besteed. We blijven daarnaast ook altijd (positief)kritische vragen stellen. Waarom wordt er voor een bepaalde leermethode gekozen? Of hoe kan het dat niet alle doelen van het schoolplan zijn gehaald?

MR beslist ook mee
In een aantal gevallen beslissen we als MR ook mee. Bijvoorbeeld bij grote veranderingen. Denk aan het wijzigen van het schoolreglement of aan schooltijden die moeten worden aangepast. In dat soort gevallen legt de MR zijn oor altijd te luisteren bij de ouders en de leerkrachten. Pas als we alle partijen hebben gehoord zullen we tot een eerlijk oordeel komen.

Waarvoor kan ik bij de MR terecht?
De MR gaat over schoolbeleid voor de wat langere termijn. Als ouder mag je in principe elk onderwerp dat daarover gaat bij de MR ter sprake brengen. Denk aan de verkeersveiligheid rond de school, de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw, het omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) of de klassenindelingen. In de meeste gevallen zet de MR het onderwerp op de overlegagenda, zo nodig spreken we er verder over met de directeur.

Hier gaat de MR niet over
De MR gaat expliciet niet over problemen van individuele leerlingen of over conflicten met leerkrachten. Daar moet je in onderling overleg met de betreffende leraar en eventueel met de directeur uit zien te komen. Lukt dan niet, dan is er de vertrouwenspersoon. De gegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden op onze website. In een uiterst geval kan de MR wel bemiddelend optreden.

We gaan ook niet over het ijsje tijdens het schoolreisje, niet over de invulling van het paas- en kerstfeest en ook niet over de viering van Sinterklaas. Daarvoor moet je bij de oudervereniging zijn. Tenslotte is de MR ook geen klachtenbureau. Heb je een klacht, gebruik dan de klachtenprocedure

Samenstelling MR
De MR van Vesterhavet bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Hun zittingsperiode is drie jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens drie jaar. Steeds als er een plekje in de oudergeleding vrij komt, wordt dat in de Vesterpost bekendgemaakt. Iedere ouder mag zich er dan voor aanmelden. Bij meerdere kandidaten volgt er een verkiezing waar alle ouders aan mogen meedoen. De huidige bezetting van de oudergeleding bestaat uit Jeroen Tjepkema (voorzitter), Mark Kemper en Geertjan Berman.

Wilt u iets kwijt aan de MR? Neem contact op met een van de leden of mail naar MRvoorzitter@vesterhavet.nl.