Contactpersoon


Wat kan de contactpersoon
voor u als ouders en voor
jou als leerling betekenen ?
Klachten
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van adv-dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz.
We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen.
We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het
schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.

Klachten ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon.
De contactpersoon is er voor u/jou.
Zij luistert naar u/jou, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.
Zij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag.


Naam contactpersoon:

Louki Visser

Op school bereikbaar: maandag t/m Vrijdag


De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

Naam externe vertrouwenspersoon:
De Heer Pieter de Wit
Werkzaam bij Onderwijs Advies
Telefoonnummer: 0182-556499
Mailadres: p.dewit@onderwijsadvies.nl

Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.