Ouderparticipatie


Ledenvereniging C.B.S. Vesterhavet
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de vereniging Quercus samengevoegd in “Stichting MeerPrimair”. Wat betekent dit voor Vesterhavet? Vanaf 1 augustus is de Ouderraad overgegaan in de ledenvereniging C.B.S. Vesterhavet. Dit houdt voor u als ouder/verzorger in dat u allen lid bent van deze vereniging.

Vesterhavet heeft naast de Medezeggenschapsraad, nu een Ledenvereniging met een bestuur. Binnen de ledenvereniging is een bestuur aangesteld en zijn tal van commissies ondergebracht. Het bestuur zet zich structureel en voor langere tijd in. Daarnaast proberen zij een spreekbuis te zijn van alle ouders. Het doel is de school, het team en de Medezeggenschapsraad (MR) te ondersteunen en te adviseren. Het doel van de ledenvereniging is om op deze manier zoveel mogelijk ouders te betrekken bij het onderwijs en activiteiten van zijn/haar kind(eren).
 
De Ledenvereniging C.B.S. Vesterhavet bestaat uit een bestuur waar ouders zich vrijwillig hebben aangemeld. Momenteel wordt het voltallige bestuur gevormd door 14 ouders van kinderen uit verschillende klassen. De laatste jaren is er meer aandacht voor structuur in alle werkzaamheden; er zijn draaiboeken samengesteld voor terugkerende activiteiten en deze worden jaarlijks waar nodig bijgewerkt. Verder heeft het bestuur een afgevaardigde in alle commissies zoals Kerst, Schoolreisje, Paas enzovoort. De mediatheek, sportcommissie, klassenouders, het overblijfteam en de luizenmoeders vallen ook binnen de bestuursstructuur. Op deze manier kunnen de bestuursleden samen met al haar leden van de ledenvereniging steeds meer gaan organiseren en soms coördineren.
 
Verder doet de school regelmatig een beroep op ouders om mee te helpen op school. Denk daarbij aan het rijden van kinderen bij een excursie, voorbereiding van schoolreisjes, sportdagen enzovoort. Het bestuur heeft een coördinerende rol bij deze activiteiten. U bent als lid van de vereniging zeer welkom in het ondersteunen hiervan.
Daarnaast vinden we het van groot belang dat ouders en leerkrachten goed contact hebben en elkaar aanspreken als dat nodig is. Dat geeft de kinderen een prettig en veilig gevoel.

Acht keer per jaar is er een bestuursvergadering. Daarbij is een lid van de directie aanwezig. Aan de hand van een agenda wordt informatie uitgewisseld over gedane, lopende en komende zaken; vragen om hulp en advies worden besproken. Bestuursleden nemen taken op zich die uit de vergadering voortvloeien of benaderen daarvoor andere ouders. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar en ouders die geïnteresseerd zijn kunnen altijd langskomen. De notulen van elke OR vergadering zijn in te zien bij de directeur.