Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad van Vesterhavet heeft de wettelijke taak de belangen van de kinderen, de ouders en de personeelsleden van Vesterhavet te vertegenwoordigen en de directie nauwgezet te volgen en te adviseren in haar taak. De MR denkt en beslist mee, maar is geen klachtenbureau. In de schoolgids van Vesterhavet is de geldende klachtenprocedure opgenomen. Niettemin is de MR vanzelfsprekend bereid in voorkomende gevallen bemiddelend of adviserend op te treden. De oudergeleding voor de MR wordt gekozen door de ouders; de personeelsgeleding door de leerkrachten van Vesterhavet. Aanstelling vindt plaats voor een periode van 3 jaar, met een maximale verlenging van nog eens drie jaar.

Wie vormen de MR?
De ouders in de oudergeleding zijn:
Jeroen Tjepkema (voorzitter), Johan van Malsen en Mark Kemper

Tot de personeelsgeleding van Vesterhavet behoren:
Angela van den Berg, Louki Visser en Maaike Ruijken

Wilt u meer weten over de MR? Neem dan contact op met de voorzitter van de MR: Jeroen Tjepkema.
e-mail:  MRvoorzitter@vesterhavet.nl